Algemene voorwaarden

Contactgegevens
Mocht u na het lezen van deze Algemene Voorwaarden vragen, klachten of opmerkingen hebben, neem dan gerust schriftelijk of per e-mail contact met ons op: 

BGA Group AB
Utmarksvägen 2
SE-802 91
Gävle, Zweden 

Telefoon: 030-808 0977
E-mail: info@bga.nl 
BTW-nummer: SE556790920401

SAMENVATTING VAN ONZE KOOPVOORWAARDEN:

  • BGA.NL levert uitsluitend binnen Nederland - webwinkels van andere landen vind je onderaan de pagina
  • Om bij ons te kunnen bestellen dien je 18 jaar of ouder te zijn, of vóór het kopen toestemming hebben van ouder of voogd
  • Bij aankoop ga je akkoord met ons privacybeleid betreffende het bewaren en hanteren van persoonlijke gegevens
  • Bestellingen zijn bindend, en alle pogingen tot fraude of valse bestellingen worden bij de politie aangegeven
  • Je hebt het recht om tot 90 dagen na ontvangst van de aankoop deze te herroepen. Kosten van de retourzending op naam van de koper. Bij eventuele waardevermindering van de goederen behouden wij het recht tot compensatie, voordat we binnen 14 dagen het aankoopbedrag terugstorten 
  • Herroepingsrecht geldt NIET bij aankoop van op maat gemaakte, speciaal bestelde producten.
  • De wijze van levering kan op verschillende manieren plaatsvinden: aan huis afgeleverd met GLS of Budbee thuisbezorgd, of middels ophalen bij het dichtstbijzijnde servicepoint van GLS . Zie hieronder de geldende tarieven voor aflevering en meer informatie.
  • Bij reclamatie van beschadigde goederen sturen we kosteloos een nieuw gelijkwaardig product of we geven het geld terug. Bij reclamatie staan wij voor alle verzendkosten.
  • Wij volgen de wettelijke garantie op ieder product. Deze houdt in dat een product datgene moet bieden wat jij als klant er bij normaal gebruik van mag verwachten.
  • We maken voorbehoud voor eventuele typefouten, uitverkochte artikelen en (kleur)afwijkingen ten gevolge van beeldschermkwaliteit.

 

VOLLEDIGE ALGEMENE VOORWAARDEN:

1. Definities

1.1.
Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden.
1.2. BGA Group AB: Algemene Voorwaarden Overeenkomst wordt aangegaan met BGA Group AB, geregistreerd bij de Zweedse Kamer van Koophandel (Bolagsverket) met nummer SE556790920401 en kantoorhoudend te:
Utmarksvägen 2, SE-802 91 Gävle, Zweden 
1.3. Website: de website van BGA Group AB, te vinden onder de URL www.bga.nl en alle bijbehorende subdomeinen.
1.4. Klant: de natuurlijke persoon die niet handelt in uitoefening van beroep of bedrijf die een overeenkomst aangaat met BGA Group AB en/of zich geregistreerd heeft op de Website.
1.5. Overeenkomst: iedere afspraak of overeenkomst tussen BGA Group AB en Klant, van welke overeenkomst de Algemene Voorwaarden integraal onderdeel uitmaken.
1.6. Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden.


2. Toepasselijkheid 

2.1. Op alle aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen van BGA Group AB zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
2.2. Indien Klant in zijn opdracht, bevestiging of mededeling inhoudende aanvaarding bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet voorkomen in de Algemene Voorwaarden, zijn deze voor BGA Group AB slechts bindend, indien en voor zover deze door BGA Group AB uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.
2.3. Voor het geval dat naast deze Algemene Voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, zijn die voorwaarden ook van toepassing, maar kan de klant zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.


3. Totstandkoming Overeenkomst

3.1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de Klant van het aanbod en het voldoen aan de daarbij door BGA Group AB gestelde voorwaarden.
3.2. Indien de klant het aanbod via elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt BGA Group AB onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, heeft de klant de mogelijkheid de overeenkomst te ontbinden.
3.3. Indien blijkt dat bij de aanvaarding of op andere wijze aangaan van de overeenkomst door de klant onjuiste gegevens zijn verstrekt, heeft BGA Group AB het recht om pas aan haar verplichting te voldoen nadat de juiste gegevens zijn ontvangen.
3.4. BGA Group AB kan zich binnen wettelijke kaders op de hoogte stellen of de klant aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, maar ook van alle feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst. Indien BGA Group AB bij dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd om gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden, zoals vooruitbetaling te verbinden.


4. Prijzen en verzendkosten 

4.1. Alle op de website en in andere van BGA Group AB afkomstige materialen vermelde prijzen zijn inclusief btw en, tenzij op de website anders vermeld, andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.

4.2. Er worden verzendkosten gerekend ter hoogte van €5,95 euro per pakket. Het is aan jou als klant om een geldig en correct afleveradres op te geven. Als BGA, om wat voor reden dan ook, een pakket terug gezonden krijgt dat niet opgehaald is, behouden wij ons het recht voor om kosten* in rekening te brengen ter dekking van onze administratiekosten, verzending en retourzending. *De hoogte van de kosten hangt af van de afmetingen van het pakket. Voor pakketten met een normaal formaat tot 78x108 cm bedragen de kosten € 29,95. Voor grotere zendingen wordt € 59,95 in rekening gebracht.

4.3. De inhoud van de website is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. BGA Group AB kan echter niet garanderen dat alle informatie op de website te allen tijde juist en volledig is. Alle prijzen en overige informatie op de website en in andere van BGA Group AB afkomstige materialen zijn dan ook onder voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten.

4.4. BGA Group AB kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor (kleur)afwijkingen ten gevolge van beeldschermkwaliteit.

4.5 Wij leveren afzonderlijk in Nederland. 


5. Betaling

5.1.
De klant dient betalingen aan BGA Group AB volgens de in de bestelprocedure en eventueel op de website aangegeven betaalmethoden te voldoen. BGA Group AB is vrij in de keuze van het aanbieden van betaalmethoden en deze kunnen ook van tijd tot tijd wijzigen. In geval van betaling na levering kent de klant een betalingstermijn van 14 dagen ingaand op de dag na levering.


6. Registratie

6.1. Om optimaal gebruik te maken van de website, kan de klant zich na een bestelling registreren via het registratieformulier/ de account-aanmeldmogelijkheid op de website.
6.2. Tijdens het registratieproces kiest de klant een gebruikersnaam en wachtwoord waarmee hij na registratie kan inloggen op de website. De klant is zelf verantwoordelijk voor het kiezen van een voldoende betrouwbaar wachtwoord.
6.3. De klant dient zijn inloggegevens, zijn gebruikersnaam en wachtwoord strikt geheim te houden. BGA Group AB is niet aansprakelijk voor misbruik van de inloggegevens en mag er steeds vanuit gaan dat een klant die zich aanmeldt op de website ook daadwerkelijk die klant is. Al hetgeen gebeurt via het account van een klant, valt onder de verantwoordelijkheid en het risico van de klant.
6.4. Indien de klant weet of vermoedt dat zijn inloggegevens in handen van onbevoegden zijn gekomen, dient hij zo spoedig mogelijk zijn wachtwoord te wijzigen en/of BGA Group AB daarvan in kennis te stellen, zodat BGA Group AB gepaste maatregelen kan nemen.


7. Uitvoering Overeenkomst

7.1.
Zodra de bestelling door BGA Group AB is ontvangen, stuurt BGA Group AB de producten met inachtneming van het in lid 7.3. van dit Artikel gestelde zo spoedig mogelijk toe.
7.2. BGA Group AB is gerechtigd derden in te schakelen bij het uitvoeren van de verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst.
7.3. De levertermijn bedraagt in beginsel 30 dagen. De wijze van levering kan op verschillende manieren plaatsvinden en is ter keuze van BGA Group AB.
7.4. Indien BGA Group AB de producten niet binnen de overeengekomen termijn kan leveren, stelt zij klant daarvan in kennis. De klant kan in dat geval akkoord gaan met een nieuwe leverdatum of krijgt de mogelijkheid om de overeenkomst kosteloos te ontbinden.
7.5. BGA Group AB raadt de klant aan de geleverde producten te inspecteren en de daarbij gebleken gebreken binnen bekwame tijd, bij voorkeur schriftelijk, te melden. Zie nader het Artikel omtrent garantie en conformiteit.
7.6. Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn afgeleverd, gaat het risico, waar het deze producten betreft, over naar de klant. Indien uitdrukkelijk anders is afgesproken, gaat het risico al eerder over naar de klant. Als de klant besluit de producten af te halen, gaat het risico over bij overdracht van de producten.
7.7. BGA Group AB is gerechtigd een soortgelijk product van soortgelijke kwaliteit te leveren zoals het bestelde product, indien het bestelde niet meer leverbaar is. De klant is dan gerechtigd de overeenkomst kosteloos te ontbinden en het product kosteloos te retourneren.


8. Herroepingsrecht

8.1.
Dit artikel is van toepassing op de klant, evenals de zakelijke klant die handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf.
8.2. De klant heeft het recht de op afstand gesloten overeenkomst met BGA Group AB binnen 90 dagen na ontvangst van het product, zonder opgave van reden, kosteloos te ontbinden. Uitgezonderd van de mogelijkheid tot ontbinden door Klant zijn: op maat gemaakte en custom made artikelen. Deze artikelen vallen buiten het retourrecht en kunnen niet worden geretourneerd.  
8.3. De termijn gaat in op de dag nadat de klant, of een vooraf door hem aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:

- als de klant in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de klant, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen;
- als de levering van een product bestaat uit verschillende leveringen of pakketten: de dag waarop de klant, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
- bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de klant, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.

8.4. Klant draagt de kosten voor het retourneren. Voor het retour zenden dient online een (pre-paid) retourlabel te worden aangevraagd. De kosten van het retour sturen bedragen €5,90 euro per pakket en worden in mindering gebracht van het te refunderen bedrag op de eindafrekening.
De verzendkosten die door Klant zijn gemaakt bij de aankoop van het product worden niet inbegrepen onder de kosten voor het retourneren en blijven voor eigen rekening van de klant. 
8.5. Binnen de in lid 8.2 bedoelde herroepingstermijn zal de klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. De klant zal de verpakking slechts openen en het product uitsluitend gebruiken voor zover dit nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van producten na te gaan. Uitgangspunt hierbij is dat deze inspectie niet verder mag gaan dan dat Klant in een fysieke winkel zou kunnen. Het product dient in de originele verpakking geretourneerd te worden.
8.6. Klant is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in het vorige lid.
8.7. Klant kan de Overeenkomst conform de in lid 8.2 van dit Artikel gestelde termijn ontbinden door het modelformulier voor herroeping (digitaal) te zenden aan BGA Group AB, of op andere ondubbelzinnige wijze aan BGA Group AB kenbaar te maken dat hij van de aankoop af ziet. BGA Group AB bevestigt in geval van een digitale melding de ontvangst van die melding. Na ontbinding heeft de klant nog 14 dagen om het product terug te zenden. Het is ook mogelijk om binnen de in lid 8.1 van dit Artikel gestelde bedenktermijn het product direct terug te zenden, mits het modelformulier voor herroeping of andere ondubbelzinnige verklaring voor herroeping is bijgesloten.

Producten kunnen via het online zelf aan te vragen retourlabel geretourneerd worden naar:
BGA.NL
Utmarksvägen 2
SE-802 91 Gävle
Zweden 

8.8. Reeds door de klant (vooruit) betaalde bedragen zullen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding van de overeenkomst worden terugbetaald aan de klant op dezelfde wijze als dat de klant de bestelling heeft betaald. Als de klant heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft BGA Group AB de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen. Tenzij BGA Group AB aanbiedt het product zelf af te halen, mag BGA Group AB wachten met terugbetalen tot BGA Group AB het product heeft ontvangen of tot de klant aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.
8.9. Op de website wordt duidelijk, tijdig voor het sluiten van de overeenkomst informatie over het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht en een eventuele gewenste procedure vermeld.


9. Productkwaliteit 

9.1.
Dit artikel is slechts van toepassing indien er sprake is van een klant die niet handelt in uitoefening van zijn beroep of bedrijf. Indien er door BGA Group AB een aparte garantie op de producten wordt gegeven geldt, onverminderd het zojuist gestelde, dit voor alle type klanten.
9.2. BGA Group AB staat ervoor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien specifiek overeengekomen, staat BGA Group AB er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
9.3. Indien het afgeleverde product niet aan de overeenkomst beantwoordt, dan dient de klant binnen een redelijke termijn nadat hij het gebrek heeft ontdekt BGA Group AB daarvan in kennis te stellen.
9.4. Indien BGA Group AB de klacht gegrond acht, worden na overleg met de klant de relevante producten hersteld, vervangen of vergoed. De maximale vergoeding is, met inachtneming van het artikel aangaande aansprakelijkheid gelijk aan de door de klant betaalde prijs over het product.


10. Klachtenprocedure

10.1.
Indien Klant een klacht heeft over een product (conform Artikel aangaande Productkwaliteit) en/of over andere aspecten van de dienstverlening van BGA Group AB, dan dient hij bij BGA Group AB telefonisch, per e-mail of per post een klacht in te dienen. Zie de contactgegevens onder aan de Algemene Voorwaarden.
10.2. BGA Group AB geeft Klant zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 3 dagen na ontvangst van de klacht, een reactie op zijn klacht. Indien het nog niet mogelijk is een inhoudelijke of definitieve reactie te geven, dan zal BGA Group AB binnen 3 dagen na de ontvangst van de klacht, de klacht bevestigen en een indicatie geven van de termijn waarbinnen zij verwacht een inhoudelijke of definitieve reactie te geven op de klacht van de klant.
10.3. Klant die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf kan ook een klacht indienen via het Europese geschillenbeslechtingsplatform, te bereiken via http://ec.europa.eu/odr/.


11. Persoonsgegevens

11.1.
BGA Group AB verwerkt de persoonsgegevens van de klant conform privacy statement. Deze is hier te vinden: www.bga.nl/privacybeleid 


12. Overigen

12.1.
Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
12.2. Voor zover door regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement in het land waar klant gevestigd is, of Zweden, waar BGA Group AB is gevestigd. 
12.3. Indien een bepaling in deze Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Algemene Voorwaarden aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.
12.4. Onder “schriftelijk" wordt in deze Algemene Voorwaarden ook communicatie per e-mail verstaan, mits de identiteit van de afzender en de integriteit van de e-mail voldoende vaststaat.


De aankoopvoorwaarden zijn voor het laatst bijgewerkt op 2020-08-13